Smarcik

13 tekstów – auto­rem jest Smar­cik.

Kim jestem

Poczy­niłem postęp, znów chwy­tam za to pióro
mam na oku dziew­czynę, która cho­wa swój urok.
Po­nure te dni wi­tają cienie
czy ja się zmienię ? 
Da­lej wie­rze w siebie..
Co masz po­wie­dzieć? Jak nie mam pytań
mało ro­bię dużo mówię
wyglądam na cho­lery­ka ?
Czy to czas by ktoś wska­zał nam drogę?
Ja­kie to uczu­cie gdy za­wodzi Cię człowiek.. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2013, 22:42

Błysk w oku

Jes­tem zdzi­wiony Twoją szczerością
prze­rażony przeszłością cieka­wy przyszłością.
Pier­wszy raz wdech zab­rałaś mi na turnieju
to była jed­na chwi­la z wielu-Ty nie byłaś jedną z wielu
Co in­ne­go na Chy­cinie, zno­wu się jarałem
cho­ciaż na chil­loucie nic [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 sierpnia 2013, 22:47

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 22 maja 2013, 11:36

.

Jes­teś, przyszłaś, zja­wiłaś się,
uśmie­chasz się, mówisz, myślisz.
Całujesz, nęcisz i kusisz
Poszłaś, zos­ta­wiłaś, zraniłaś. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 stycznia 2013, 14:13

Idę

Opisze Ci ko­lej­ny dzień z mo­jego życia.
Nic się nie zmieniło, ko­lej­na wy­dar­ta kar­tka z kalendarzyka
Ko­lej­ny kielich za zdro­wie wypity
Widziałeś kiedyś to zdro­wie ? ja już trochę podpity..
Idę stąd, by nie sie­dzieć sam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 8 stycznia 2013, 02:25

Nie da się od­kochać tyl­ko dla­tego że ktoś nas nie chce. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 7 stycznia 2013, 13:44

Nowy świat

Cieszę się że tu jestem,
no­wi ludzie, no­wy ja, no­we miejsce.
Mogę być kim tyl­ko zechce!
lecz jes­tem sobą i tu tkwi też mo­je serce
mój ro­zum, mo­je chęci i Ty też tu jesteś
nie szu­kałem Cię,
a jed­nak przyszłaś..
nie widziałem Cię,
a się pojawiłaś..
chy­ba za­kochałem się!
a Ty swoją miłość do in­nej oso­by objawiłaś 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2013, 23:30

Mogło nam się udać

Ko­lej­ny dzień, da­lej sie­dzisz prze­de mną w ławce.
to sa­mo spoj­rze­nie, te sa­me ges­ty, wdzięk i skrom­ność po­kazują Twe pasje.
My­liłem się co do te­go, że coś do mnie czujesz,
Nie chodzi mi tu o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 grudnia 2012, 00:28

Po całym dniu..

Te stu­dia to nie miej­sce i czas by coś zaczynać
nie mieliśmy nic kończyć to miał być wspólny czas by zdobywać.
mi­mo in­nych dróg in­ne więzi nas łączą
za­miast iść do przo­du, ba­wię się tą miłością
jak małe dziec­ko co wciąż szu­ka i szuka
a jak myśli że już zna­lazł, przes­ta­je wszys­tkich słuchać
Cały dzień chwa­li i cze­ka na więcej
a po całym tym dniu ma tyl­ko złama­ne serce. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 grudnia 2012, 14:21

Mamo

Widziałem się dzi­siaj ze szczęsciem Mamo
chce Ci podzięko­wać za ten dom zbu­dowa­ny z ramion
za to że zaw­sze mnie wspierasz gdy te­go potrzebuje
a jak kar­cisz to tyl­ko wte­dy gdy zasługuje
jes­teś zła na mnie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 listopada 2012, 21:11
Zeszyty
  • Miłość sama Cię znajdzie – "mówiłaś mi, że mam się zmienić ale jak to zro­bić gdy od lat sa­mi jes­teśmy w so­bie uwięzieni"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smarcik

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność